Nâng cấp tài khoản

Khi Chọn Học Theo Chương Trình Membership:

Thanh toán từng tháng: 1,150,000đ/ tháng

Thanh toán 3 tháng: 3,300,000đ tương đương 1,100,0000đ/ tháng.

Thanh toán 6 tháng: 6,000,000đ tương đương 1,000,000đ/ tháng.

 
Phí

0đ